Hva er 10-FAKTOR

10-FAKTOR er KS’ medarbeiderundersøkelse og et verktøy for utvikling av hele organisasjonen. Undersøkelsen er forskningsbasert og i tråd med KS’ arbeidsgiverstrategi «Nyskapende arbeidsgivere».

10-FAKTOR måler faktorer som er avgjørende for at organisasjonen skal oppnå gode resultater, som å utvikle et godt mestringsklima, skape psykologisk trygghet og bidra til at ledere blir mestringsorienterte (mestringsorientert kultur).

dokumentikon

Forskningsbasert

10-FAKTOR bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater.

dokumentikon

Enkelt og raskt

10-FAKTOR er avgrenset til 10 faktorer, som er dokumentert viktige. Det skal ta kort tid å svare på undersøkelsen.

dokumentikon

Prinsippene

10-FAKTOR fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå.

dokumentikon

Oppfølging av 10-FAKTOR

En veiledning med konkrete metoder og prosessverktøy for oppfølgingsarbeidet med 10-FAKTOR.

Beskrivelse og videoer om de 10 faktorene

Prosessbeskrivelse

Prosess

Et viktig spørsmål er: Hvorfor ønsker vi å ta i bruk 10-FAKTOR som verktøy, og hva vil vi oppnå med det?

For å få ut potensialet som ligger i 10-FAKTOR er det helt nødvendig med et grundig forarbeid og en god forankring i toppledelse og på alle ledernivå i organisasjonen.

I hvilken sammenheng kan arbeidet med 10-FAKTOR forankres? Hvordan kan undersøkelsen kobles til eller forankres i andre utviklingsprosesser innen ledelse, organisasjons- og tjenesteutvikling. Det kan være arbeidsgiverstrategier, lederutviklingsprogrammer, rekruttering og kompetanseutvikling.

Ledere må sette seg inn i kunnskapen om faktorene, og de ansatte må få kjennskap til hva undersøkelsen er – og hva den ikke er.

Mobiliser de ansatte til å svare og avklar forventninger.

Suksesskriterier

Nøkkelen til en god gjennomføring og oppfølging av 10- FAKTOR ligger i forankring og gode forberedelser

Se på 10-FAKTOR som et lederverktøy, og et grunnlag for lederutvikling, dernest medarbeider og organisasjonsutvikling.

Involver hele organisasjonen, tydelig og god informasjon til alle ansatte, skap eierskap til undesøkelsen og utviklingsprosessene

Involver tillitsvalgt og verneombud og skap tillit og godt samarbeid

Prosess

Velg ut en til to ansvarlige for administreringen og utsendelsen av undersøkelsen. Disse bør ha kjennskap til systemet og ha vært igjennom administratorkurs i forkant. Ta stilling til hvem som skal ta ut rapporter og gi disse riktige tilganger.

Bygg organisasjonens strukturen dere ønsker for 10-FAKTOR. Tenk på hvordan organisasjonen er i dag og hvilken rapporter og resultater dere ønsker å ha ut. Det er ikke alltid strukturen i f.eks. et HR system er fordelaktig å kopiere fra, men det kan være et godt utgangspunkt å starte med og gjøre tilpasninger der det er behov.

Importer struktur og e-postadresser/mobil nummer til respondentene.

Ta stilling til hvor lenge undersøkelsen skal være åpen og når det skal sendes ut purringer til respondentene.

Hent ut rapporter og start arbeidet med oppfølgingen.

Suksesskriterier

Ikke ha for lang svartid, 2-3 uker anbefales. Purring bør komme en uke etter.

For å få høyest mulig svarprosent, ha med en "gulrot" i undersøkelsen.

Prosess

Leder må eie og drive prosessen med sine medarbeidere

HR bør ha en sentral rolle og bidra både strategisk og operativt

Gjør overordnede analyser og velg ut prioritere satsningsområder. Benytt gjerne prosessverktøy som arbeidsmetodikk.

En god oppfølging kjennetegnes av at leder og medarbeidere sammen utvikler en forpliktende prosessplan for utviklingsaktiviteter, på ulike nivå og med klare milepæler.

Utviklingsaktivitetene/tiltakene som settes i verk må konkretiseres med tidsfrister og det må synliggjøres hvem som er ansvarlig.

Fokuser på utvikling over tid fremfor absolutte tallverdier

Skap arenaer der ledere kan lære av hverandre

Gjennomfør en evalueringer av utviklingsaktivitetene, eventuelt ta opp temaer regelmessig på personalmøter.

Suksesskriterier

Involver alle medarbeiderne, tillitsvalgt og verneombud

Benytt prosessledelse som metode, for å fremme deltakelse, eierskap og kreativitet.

Lag en forpliktende prosessplan med klare milepæler og avklar roller og ansvar

Husk at mestringsorientert ledelse er nøkkelen for å utvikle dine ferdigheter innen ledelse og få medarbeiderne dine til å lykkes.

Bruk erfaringene fra forrige gjennomføring/oppfølging til å gjøre prosessen enda bedre neste gang.

Gjennomfør gjerne en evaluering med noen spørsmål som kan sendes ut til alle. Forslag til spørsmål finner du i boka til Pål Tangaard, Oppfølging av 10-FAKTOR, Metoder og Verktøy

Har vi oppnådd det vi ønsker?

Hvordan kan du som leder benytte kunnskapen i faktorene inn i din lederhverdag?

Hvordan jobbe langsiktig med å skape en mestringskultur?

Hvordan skape engasjement og energi rundt det langsiktige utviklingsarbeidet?

Referanser

Referanse visning - gå til venstre

Skien kommune har valgt å bruke 10-FAKTOR fordi det ikke bare er et kartleggingsverktøy, men et verktøy for leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling. For oss er det viktig at verktøyet er basert på relevant forskning og at de ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå resultater ut fra kommunens mål og kvalitet på tjenestene. Les om hele opplevelsen her.

Kjetil Mjøen, HR-sjef Skien Kommune

Hos oss har det blitt lagt mye jobb i å lære opp, gi informasjon og utarbeide eget materiale. Derfor er teorigrunnlaget generelt godt kjent ute i organisasjonen, og svarprosenten høy! Vi har også implementert teorigrunnlaget i lederutvikling, arbeidsgiverstrategi, kompetanseplaner og annet.

Irene Thoreid, personalrådgiver, Elverum Kommune

Referanse visning - gå til høyre
Referanse visning - gå til nr1Referanse visning - gå til nr2Referanse visning - gå til nr3

Vil du høre mer?

Spør oss om pris og lisens.

Hold deg oppdatert på 10-FAKTOR.

298

Antall unike kommuner som har gjennomført 10-FAKTOR

11 295

Antall respondenter hittil i år

117 050

Antall respondenter i 2023