Hopp til hovedinnhold
Tilbake

10-FAKTOR er en kort og avgrenset undersøkelse 10-FAKTOR er en rask, enkel og avgrenset medarbeiderundersøkelse. Her kan du få svar på noen spørsmål om selve undersøkelsen.

Rask og enkel undersøkelse

Publisert 10.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto Nordwood Themes

Medarbeidere og ledere svarer ved å ta stilling til i alt 35 påstander, dvs. tre-fem påstander per faktor. Svarskalaen er femdelt, fra «svært uenig» til «svært enig». Undersøkelsen tar omlag 15 min å besvare.

Hvilke spørsmål blir stilt i undersøkelsen?

Spørreskjemaet er tilgjengelig for administratorer i kommunen. Det er av betydning at respondenten ikke skal være kjent med spørsmålene før man svarer. Grunnen til dette er at respondenten skal svare raskt og spontant og ikke ha øvd seg på spørsmålene på forhånd.

Måleindikatorene er ikke utviklingsverktøy

Påstandene utgjør nøye utvalgte måleindikatorer i form av godt uttestede «symptomer» på den aktuelle faktoren.
Måleindikatorene er ikke «årsaker», men indikatorer. Vektlegging av hver enkelt måleindikator er derfor ikke hensiktsmessig for å få innsikt i den enkelte faktor eller for å jobbe med utvikling. Derfor rapporteres det ikke på hver enkelt indikator, men bare på faktoren den skal være med på å måle.

Bakgrunnsinformasjon om dem som svarer

I tillegg til faktorene, inneholder undersøkelsen noen få spørsmål om bakgrunnsvariable som kjønn, alder (på intervallnivå), utdanningsnivå, stillingsprosent og eventuelt lederansvar. Bakgrunnvariablene rapporteres kun på kommunenivå, ikke på lavere nivå i organisasjonen, av hensyn til medarbeidernes anonymitet.

Vi kan selv styre når vi ønsker å ta ut rapportene, underveis eller når alle har svart. Genialt!

Undersøkelsen resulterer i enkle rapporter

Resultater kan hentes ut for alle enheter med minst tre respondenter. Rapportene inneholder gjennomsnittsverdier for hver faktor pluss en grafisk illustrasjon av svarfordelingen. Rapportene kan hentes ut i ulike formater for presentasjon og videre etterarbeid.