Hopp til hovedinnhold
Tilbake

Forskningsmessig grunnlag 10-FAKTOR bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse.

Forskning

Publisert 10.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto Unsplash

Forskningen er hentet både fra Norge og andre land, og den er dokumentert i en lang rekke vitenskapelige artikler, fagbøker og populærvitenskapelige artikler på norsk og engelsk.

10-FAKTOR bygger også på forskning i norsk kommunesektor, blant mange tusen medarbeidere og ledere. I denne forskningen er svarene til medarbeidere og ledere koblet opp mot brukernes vurdering av kvaliteten på tjenester. På den måten kan vi identifisere hvilke faktorer som er viktige for brukerens opplevelse av tjenestene som leveres.

Viktige fagbøker på norsk som gir en oversikt over sentrale deler av det forskningsmessige grunnlaget og referanser til originalkilder er:

Book cover

Strategisk kompetanseledelse (3 Utgave)

Linda Lai (2013). Bergen: Fagbokforlaget. Merk at siste utgave av boken, fra 2013, har med helt nytt stoff om flere av faktorene som inngår i 10-FAKTOR.

Book cover

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser

Bård Kuvaas og Anders Dysvik (2020). Bergen: Fagbokforlaget.

10-FAKTOR bygger også på vitenskapelige målemetoder, og de måleindikatorene som inngår i undersøkelsen er valgt ut på grunnlag av strenge, metodiske kriterier.

Linda lai
Den endelige versjonen av 10-FAKTOR er basert på testing i fem norske kommuner. Faglig rådgiver for utvikling av 10-FAKTOR er Linda Lai, professor i ledelse og organisasjonspsykologi, ved Handelshøyskolen BI.

Spørsmålsbatteriene er utviklet over lang tid og testet i flere store utvalg. Kvalitetssikring og validering er gjort på grunnlag av internasjonalt etablerte standarder knyttet til faktoranalyse (prinsipalkomponent-analyse) og beregning av reliabilitet (Cronbachs Alpha m.m.).

Se oversikt over faktorladninger og realiabilitetskoeffisienter her