Hopp til hovedinnhold
Tilbake

Prinsippene for 10-FAKTOR Vi har tatt for oss noen av de viktigste prinsippene som gjelder for 10-FAKTOR undersøkelsen.

Bilde av bøker

Publisert 10.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto Beatriz Perez Moya, Unsplash

For alle

10-FAKTOR er basert på omfattende forskning og kvalitetssikring, på tvers av ulike bransjer og virksomheter, i Norge og andre land. Undersøkelsen er like aktuell for alle typer virksomheter, ikke bare kommunale. Det er ikke noe særegent «kommunalt» med de faktorene som er med, men undersøkelsen ble utviklet for kommunesektoren.

Forskningsbasert

10-FAKTOR er et forskningsbasert verktøy for å måle ti faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Faktorene er teoretiske begreper som måles ved hjelp av et avgrenset antall påstander/måleindikatorer. Man skal svare fra 1 (svært uenig) til 5 (svært enig) på disse påstandene. Svarskalaen følger internasjonal standard for slike undersøkelser. Undersøkelsen er ment å være kort og presis, og utvalgsprosessen av måleindikatorer er basert på strenge statistiske kriterier. Spørsmålsbatteriene som inngår er brukt i en rekke studier og godt kvalitetssikret. Man kan ikke hente ut svarene på de enkelte påstandene/måleindikatorene, fordi det ikke har noen hensikt å studere disse.

Selvstendig

10-FAKTOR er en selvstendig undersøkelse og skal ikke blandes med spørsmål fra andre undersøkelser, fordi sammensetningen og rekkefølgen på spørsmålene påvirker resultatene.

Undersøkelsen er kvalitetssikret slik den foreligger, og ved å legge til eller ta vekk indikatorer eller faktorer påvirkes hele undersøkelsen og måten den kan tolkes på, ikke minst over tid. Måling er et fag i seg selv, og mye av arbeidet til grunn for forskningsbaserte målinger handler om å redusere slike feilkilder.

Andre undersøkelser, f.eks. HMS-undersøkelser, må derfor gjennomføres separat. Dersom du likevel har behov for tilleggsspørsmål i forbindelse med utsendelse av 10-FAKTOR kan dette gjøres i egen lenke og separate resultater.

Ledere

10-FAKTOR er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert. Undersøkelsen fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Resultatene skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Ledernes svar bør skilles ut når organisasjonsstrukturen legges inn i verktøyet, fordi ledere kan ha avgjørende innflytelse på noen faktorer. Man bør derfor unngå at ledernes resultater blandes med resultatene til de øvrige medarbeiderne.

Arbeid

Bakgrunnsdata

Spørsmål om kjønn, alder (oppgitt i intervaller), stillingsprosent, utdanningsnivå og lederansvar rapporteres kun på organisasjonsnivå for å få et bilde av svarprosent og fordeling. Disse spørsmålene er med for å sikre at de som har svart på undersøkelsen er representative for organisasjonen som helhet. Hvis det er ønskelig kan undersøkelsens administrator velge å ikke få tilsendt rapport på bakgrunnsdataene. Bakgrunnsopplysningene kan ikke kobles med andre resultater fra 10-FAKTOR. Undersøkelsens administrator kan hente ut rapport med bakgrunnsspørsmålene på det øverste nivået i organisasjonen (overordnet nivå, ikke for en enkelt enhet, f.eks. en barnehage) men ikke på lavere organisasjonsnivå. Dette sikrer respondentenes anonymitet.

Anonymitet

De som svarer på 10-FAKTOR er sikret anonymitet. Det er ikke mulig å se hvem som har svart hva. Det må foreligge svar fra minst tre i en avdeling i organisasjonen før resultatene kan hentes ut. Undersøkelsens administrator kan selv sette dette tallet høyere.

I min bedrift er vi få i avdelingene. Dette løste vi ved å slå sammen avdelingene som var naturlige å slå sammen!

Rapporter

Rapportene fra 10-FAKTOR ser gjerne annerledes ut enn rapporter fra andre medarbeiderundersøkelser fordi man ikke får rapporter per påstand/indikator, kun per faktor. Det er faktoren som er viktig og som man kan påvirke ved å jobbe med den i etterkant. Derfor er også rapportene og grafene utformet som de er. Rapportene vises som en Excel-rapport med snittverdier for hver av de ti faktorene og et linjediagram som viser svarfordelingen for hver faktor. Det er bevisst valgt å benytte linjediagram i stedet for søylediagram. Søylediagrammer er ikke mulig eller hensiktsmessig. Et linjediagram gir den beste visualiseringen av resultatene, og gir mer informasjon enn snittskåren. Linjediagrammene gir et bilde av hvordan organisasjonen fordeler seg på de ti faktorene, slik at man kan jobbe videre med resultatene. Man kan også hente ut rapportene som ferdig genererte PowerPoint presentasjoner.
10-FAKTOR er bygget på det premisset at det ikke har noen selvstendig verdi å se på enkeltpåstandene som inngår. Derfor er disse heller ikke med i rapportene. 10-FAKTOR måler ti faktorer som er valgt ut på grunn av sin dokumenterte betydning for utviklingsarbeid og måloppnåelse. Fritekst-kommentarene fra undersøkelsen kommer i en separat rapport.
For å fåmuligheten til å skrive en fritekst-kommentar, må respondentene samtykke til at deres kommentar kan benyttes i internt utviklingsarbeid. Hvis de ikke samtykker er det ikke mulig å skrive en kommentar.

Opphavsrett (copyright)

KS har opphavsrett til 10-FAKTOR-undersøkelsen – KF forvalter og administrerer undersøkelsen. For å få tilgang til undersøkelsen og spørsmålene må man ha en lisensavtale. Ingen skal kunne «øve seg» på spørsmålene, og derfor gis ikke spørsmålene ut på forhånd. Kommunene bør kun ha én eller to administratorer som er kontaktpersoner til KF.