Hopp til hovedinnhold
Tilbake

Hvordan bli mer fleksibel på jobb? Fleksibilitet kan være i lys av endringer som skjer i organisasjonen eller hvordan man ser på oppgavene sine i møte med brukeres/innbyggeres behov. Vi tar for oss den første delen i denne artikkelen.

to menn ved laptop

Publisert 29.06.2021

Skrevet av Klara Vatten

Foto Unsplash

Metoder for oppfølging av Faktor 8: Fleksibilitetsvilje

Dette er et utkast fra boken "Oppfølging av 10-FAKTOR - metoder og verktøy" av Pål Tanggaard fra Lent.

I kunnskapsorganisasjoner der medarbeiderne hele tiden trenger å utvikle seg, og der kravene til forbedringer hele tiden er til stede, er det viktig at medarbeiderne har en fleksibel holdning til jobben og oppgavene de skal løse.

Den første metoden, vår felles endringsreise, ser på fleksibilitet hos medarbeidere i lys av endringer som skjer i organisasjonen. Kjernekvadranten viser hvordan våre styrker, enten som ledere eller som medarbeidere, kan brukes både positivt og negativt i en gruppe, og at vi kan trene på å være mer fleksible i møte med hverandre. Brukerintervjuet handler om å se sine oppgaver i møte med brukeres/innbyggeres behov og om å være fleksibel i møte med disse behovene.

Vår felles endringsreise

Hva og hvorfor

Siden både tjenestene vi leverer og arbeidsmåtene vi bruker for å levere tjenester endres, er det viktig å reflektere over hvordan vi som fellesskap kan gå inn i disse endringene på måter som er motiverende. Vilje til å være fleksibel kan hjelpe oss til dette. Metoden som presenteres nedenfor, er utviklet for at en avdeling skal kunne ha en felles samtale om hvilke endringer avdelingen trolig vil gjennomgå i tiden som kommer, og hvordan dere som fellesskap kan finne fleksible måter å møte dette på, samt hvordan den enkelte kan bidra på reisen.

Antall deltakere: 2−20. Dersom det er flere enn 10, er det best å dele opp i mindre grupper med deltakere som jobber ganske tett med hverandre.

Tid: 60–120 minutter. Du kan enten bare ta den første delen av metoden, som er å fylle ut «vår felles endringsreise», eller du kan ta med den siste delen også som er den personlige endringsreisen, samt felles refleksjon til slutt.

Materiell: En tavle/flippover til å lage tabellen «vår felles endringsreise» på, se illustrasjon under. Post-it-lapper til par-/gruppeoppgaven.

Hvordan

1. Tegn tabellen som er vist under «vår felles endringsreise» på en tavle eller en flippover.

2. Forklar at vi skal prøve å bli enige om noen utviklingstrekk og endringer som vi mest sannsynlig vil gjennomgå framover. Velg en tidshorisont som du tenker er fornuftig. 1–3 år fungerer ofte som et passe langt perspektiv, fordi en kan se for seg noen litt større endringer, samtidig som det ikke er så langt fram i tid at det kjennes fjernt.

3. Par eller mindre grupper. 20 minutter. Be deltakerne samtale i par (dersom dere er færre enn 10 personer totalt) eller i mindre grupper (dersom dere er flere enn 10 personer totalt) om spørsmålene i tabellen og notere stikkord på Post-it-lapper som kan henges opp under hver boks.

4. Plenum. 20 minutter. Be parene/gruppene henge opp sine lapper i den felles tabellen. Her kan dere ha en plenumssamtale. Forslag til spørsmål for å fasilitere samtalen kan være a−f nedenfor. (Velg de spørsmålene du liker best, eventuelt kan du skrive opp alle og be deltakerne velge noen spørsmål som de selv liker.)

a. Hva er mest inspirerende i dette bildet?
b. Hva går igjen oftest på Post-it-lappene? Hva er de mest framtredende trekkene?
c. Hva ser vi på som våre positive fortrinn når det gjelder å kunne omstille oss? Hvordan kan vi bruke disse fortrinnene enda bedre framover?
d. Er det noen ting dere blir særlig nysgjerrig på? Noe du ikke har tenkt på eller sett så tydelig før?
e. Hvordan kan det vi nå ser, hjelpe oss til å ta kloke valg framover? f. Hva har vi til sammen lært som kan hjelpe oss til å være mer fleksible framover? Hvordan kan vi bruke enkeltpersoner og fellesskapet på andre måter slik at vi blir i stand til å være enda mer fleksible framover?

Det er mulig å avslutte oppgaven her, men dersom du ønsker å få den enkelte til å koble seg enda tettere på personlig, kan du gå videre på de neste trinnene, se side 192 i boka.