Hopp til hovedinnhold
Tilbake

Hva vet vi om 10-FAKTOR? Siden lanseringen av 10-FAKTOR, har det blitt skrevet flere masteroppgaver om emnet. Her er noen korte sammendrag om funnene.

dame jobber ved laptop

Publisert 30.06.2021

Skrevet av Klara Vatten

Foto Unsplash

Forskning gjort på 10-FAKTOR

Siden 10-FAKTOR ble lansert, har det blitt skrevet flere masteroppgaver om temaet. Her har du et kort sammendrag fra tre av dem.

Kommunikasjon i relasjonen leder - medarbeider

Denne studien er skrevet av Marie Akselsen Liverød, og undersøker "sammenhengen mellom leders kommunikasjon med sine medarbeidere og medarbeidernes opplevelse av relasjonen."

Her er et kort sammendrag:

Vi tilbringer store deler av dagen på jobb og da er det viktig å føle seg trygg og oppleve at man har en god relasjon til sin nærmeste leder. Dessverre er det ikke alle i dagens arbeidsliv som opplever dette og det kan føre til konflikter på arbeidsplassen, mobbing, trakassering, helseplager og mistrivsel. Steve Jobs, avdød leder i Apple ble av mange ansett som en inspirerende leder og er kjent for sine mange sitater om lederskap.

«It doesn`t make sense to hire smart people and the tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do»

Steve Jobs

Formålet med denne studien var å få innsikt i hvordan ledere kommuniserer med sine medarbeidere når medarbeiderne opplever at relasjonen er god. Hva kjennetegner kommunikasjonen i de tilfellene der medarbeiderne opplever at relasjonen er god og hvordan måten leder kommuniserer med medarbeiderne påvirker relasjonen.

Funnene fra denne studien viser at i de tilfeller hvor medarbeiderne opplever relasjonen som god, kjennetegnes kommunikasjonen av åpenhet, tilgjengelighet, aktiv bruk av positive tilbakemeldinger, omtanke, humor, formidling av tillit og fokus på medarbeidernes styrker.

Mestringsorientert ledelse som nærværsfaktor

Studien er skrevet av Marianne Reinskou Granerud. Her er et kort sammendrag:

«Folkehelse» er i alt vi gjør, også i arbeidslivet, og arbeidsgivere har en unik mulighet til å fremme helse og trivsel og til å forebygge psykisk og somatisk sykdom for sine medarbeidere. Denne studien er bygget på en forforståelse av at nærværet styrkes i organisasjoner der de ansatte opplever mestring og hvor lederne bedriver mestringsorientert ledelse, og at dette påvirker sykefraværet positivt. Denne forforståelsen er bygget på forskning, teori og på egne erfaringer. En arbeidssituasjon kan ha positive helseeffekter for medarbeiderne når de blant annet gis muligheter for personlig vekst og utvikling, identitetsdannelse og sosialt samspill. Det er derfor viktig med kunnskap om hvilke spesifikke faktorer i en arbeidssituasjons som potensielt kan forbedre medarbeidernes helse og velvære – disse faktorene er nærværsfaktorer. Det å styrke nærværsfaktorene på en arbeidsplass er oppgaver man kan gjøre uavhengig av hvilke tiltak som er gjort for å forebygge sykefravær, og å styrke nærværsfaktorene henger tett sammen med psykososialt arbeidsmiljø.

Asker kommune innførte en ny medarbeiderundersøkelse i 2016, hvor mestring og mestringsorientert ledelse er i fokus. Spørsmålet er om dette har styrket nærværsfaktorene for de ansatte, og problemstillingen lyder «Hvordan oppfatter ledere som scorer høyest på mestringsorientert ledelse at innføring av 10-FAKTOR har hatt betydning for deres ledelse, medarbeidernes nærvær og sykefravær?». Studien baserer seg på semistrukturerte intervjuer med fire virksomhetsledere, resultatene fra 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelsen samt sykefraværstall de siste fem årene.

Resultatene fra studien viser at man ikke kan trekke konklusjoner som gjelder sammenheng mellom kommunale lederes utøvelse av mestringsorientert ledelse og innføringen av 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelsen på et generelt grunnlag. Samtidig er funnene interessante siden det er en sterk sammenheng mellom mestringsorientert ledelse og de ansattes nærvær på jobben, og informantenes lederfilosofi og innstilling til egen rolle er av avgjørende betydning.

10-FAKTOR som verkty for utvikling av moderne leiarskap

Denne studien er gjennomført av Malin Piegsa. Her er et kort sammendrag:

Norske kommunar står overfor store utfordringar for å kunne møte samfunnsendringane og tilby velferdstenester også i framtida. Kommunesektorens organisasjon (KS) bidreg på ulike måtar for å styrke kommunane i deira utviklingsarbeid. Eit utviklingsverkty som vart lansert i 2015, er medarbeidarundersøkinga 10-FAKTOR.

Problemstillinga for denne studien er «På kva måte opplever kommunale leiarar å ha utvikla sitt leiarskap som følgje av 10-FAKTOR?». Resultata bygger på funn knytt til tre forskingsspørsmål som omhandlar kommunalt leiarskap, kva leiarane opplever å ha lært og korleis 10-FAKTOR vart gjennomført i desse kommunane.

Studien viser at informantane opplever at det å støtte og leie endring er grunnleggjande ved det kommunale leiarskapet, men at det er vanskeleg å prioritere utviklingsarbeid. Vidare meiner informantane at både sjølve undersøkinga og oppfølginga av 10-FAKTOR har vore nyttig. Spesielt framheva dei nytten av å ta i bruk dialog som arbeidsmetode.

Som følgje av 10-FAKTOR seier leiarane at dei har tileigna seg ny kunnskap om medarbeidarane sine behov for meistring og relevant kompetanseutvikling. Samtidig ser det ikkje ut for at denne kunnskapen har påverka deira utøving av leiarskap i særleg stor grad.

Døme på endringar som er gjort i etterkant av 10-FAKTOR er måten ein gjennomfører felles samlingar og personalmøter på. Desse endringane er synlege i organisasjon, og 10-FAKTOR kan dermed seiast å ha ført til organisasjonslæring. Det at 10-FAKTOR ikkje har bidrege til større endringar kan forklarast med at det manglar eit system i kommunane for å gjere om individuell læring til organisasjonslæring.